Projekt:

„Wzrost konkurencyjności poprzez modernizację przedsiębiorstwa DOMET w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.01.05.03-30-00004/17-00

Okres realizacji: OD 01.11.2017 – do  31.12.2018 R.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.740.140,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.183.295,20 zł

Projekt jest nową inwestycją i dotyczyć będzie podniesienia efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Przerobu Metali DOMET sp z o.o. Podniesienie efektywności energetycznej nastąpi poprzez realizację projektu w ramach wszystkich 3 typów przedsięwzięć:

  1. modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (modernizacja linii do produkcji stopów aluminium), w tym systemy zarządzania energią;
  2. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (termomodernizacja budynku socjalno-biurowego wraz z wymianą źródła ciepła oraz modernizacja oświetlenia w tym budynku, w halach oraz przy obiektach działalności); modernizacja dotyczyć będzie dwóch obiektów – budynku zajmowanego przez hale produkcyjne i magazynowe, oraz budynku socjalno-biurowego.
  3. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne do CWU).

 

Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie 2017 r., a zakończy w grudniu 2018 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wnioskodawcy – Drążeń 24, 62-513 Krzymów.

 

Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Strategią Europa 2020, a także wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji – „Przemysł jutra”.